آموزشگاه علمی نامی یزد

با نامی، نامی شوید.

برنامه جامع تا رسیدن به کنکور

با نامی، نامی شوید.
برگزاری کلاس های تابستانه

برگزاری کلاس های تابستانه

۰ نظر
با نامی، نامی شوید.

مشاوره و برنامه ریزی کنکور 1401

۰ نظر
با نامی، نامی شوید.

جمع بندی دروس اختصاصی در تابستان 1400

۰ نظر
با نامی، نامی شوید.

آموزشگاه علمی نامی برگزار می کند.

 

 
۰ نظر

ثبت نام کلاس های طرح VIP شروع شد.

این طرح به صورت کلاس خصوصی 3 نفره و ساعتی 20000 تومان محاسبه شده است.

۰ نظر