هزینه های مذکور مربوط به 10 جلسه کلاس یک ساعته می‌باشد.

شرکت در طرح تنها برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم مجاز می باشد.