این طرح به صورت کلاس خصوصی 3 نفره و ساعتی 20000 تومان محاسبه شده است.