جناب آقای مجید غنچه علی - دبیر شیمی

جناب آقای سید سعید منتظری-دبیر ریاضی

 

 

 

 

    جناب آقای مهدی رفیعی - دبیر فیزیک

 

   

          جناب آقای حسن دهقان-دبیر زیست

      

 

  جناب آقای احمد ضرابیه - دبیر عربی